ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು

ಪಠ್ಯ ಅನುವಾದ, ಅನುವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನುವಾದ.

yachts meaning in kannada

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನುವಾದ

URL ನಮೂದಿಸಿ

ಚಿತ್ರದ ಅನುವಾದ

Translation of "yacht" into Kannada

ವಿಹಾರ ನೌಕೆ is the translation of "yacht" into Kannada. Sample translated sentence: The 60-foot [18 m] yacht Quest from New Zealand plied its way through the islands of Tonga. ↔ ನ್ಯೂ ಸೀಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದ 18 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು ಟೊಂಗಾದ ಒಂದು ದ್ವೀಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಿತು.

(intransitive) To sail, voyage, or race in a yacht. [..]

English-Kannada dictionary

recreational boat or ship

Show algorithmically generated translations

Automatic translations of " yacht " into Kannada

Translations with alternative spelling

"Yacht" in English - Kannada dictionary

Currently we have no translations for Yacht in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Images with "yacht"

Translations of "yacht" into kannada in sentences, translation memory.

yachts meaning in kannada

Yacht Meaning In Kannada

ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೊಂದಿಗೆ yacht ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ., ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, definitions of yacht.

1 . ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೇಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಾಯಿದೋಣಿ.

1 . a medium-sized sailing boat equipped for cruising or racing.

Examples of Yacht :

1 . ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳು ಹೃದಯ

1 . yacht s de coeur.

2 . ಅದು ಲ್ಯೂಕ್‌ನ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ.

2 . that's luke's yacht .

3 . ದೋಣಿ, ವಿಹಾರ ನೌಕೆ, ಹುಟ್ಟು.

3 . ship, yacht , paddle.

4 . ಮೆಗಾ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ.

4 . mega yacht s for sale.

5 . ಆರ್ಕಪ್ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳು.

5 . arkup liveable yacht s.

6 . ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ

6 . fuckfest at the yacht .

7 . ಹಾರ್ಗ್ರೇವ್ ಕಸ್ಟಮ್ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳು.

7 . hargrave custom yacht s.

8 . ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಯಾಚ್ ಕ್ಲಬ್.

8 . the cruising yacht club.

9 . ನಾನು ದೋಣಿ ಹತ್ತಿದೆ

9 . I climbed aboard the yacht

10 . ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯ ವಿವರಣೆ

10 . an illustration of a yacht

11 . ಹಳೆಯ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಆಟಗಳು

11 . the vintage yacht ing games.

12 . ನೌಕಾಯಾನವು ಜೈಲಿನಿಂದ ದೂರವಿದೆ.

12 . yacht ing is far from prison.

13 . ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮೆರೈನ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳು.

13 . halter marine trinity yacht s.

14 . ಕೆಲಸ? ಇದು ಸಂತೋಷದ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ.

14 . job? this is a pleasure yacht .

15 . ಇದು ದೋಣಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಅಲ್ಲ!

15 . it's a boat, not a luxury yacht !

16 . 2-ವೇ ಏಕಾಕ್ಷ ಆಡಿಯೊ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್.

16 . yacht audio coaxial 2-way speaker.

17 . ನೌಕೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರು

17 . he stood at the stern of the yacht

18 . ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ನೀವು ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ?

18 . Do you hold a yacht while I decide?

19 . ವಿಹಾರ ನೌಕೆ: ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 19% CO2 ಕಡಿತ.

19 . Yacht : 19% CO2 reduction in one year.

20 . ಪೊನಾಂಟ್ ವಿಹಾರ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳು.

20 . ponant yacht cruises and expeditions.

yacht

Similar Words

Yacht meaning in Kannada - Learn actual meaning of Yacht with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Yacht in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord All rights reserved.

yacht in Kannada ಕನ್ನಡ

 • ಕ್ರೀಡಾನೌಕೆ ⇄ yacht

yacht in Gujarati ગુજરાતી

 • ક્ રીડાનૌકા. એવી નૌકામાં ફ રવા જવું ⇄ yacht
 • નૌકાસ્પર્ધામાં ભાગ લેવો ⇄ yacht
 • શરતો ઇ. માટેની હલકી સઢ – નૌકા ⇄ yacht
 • સહેલસફર માટેની મો ટી બોટ ⇄ yacht

yacht in Marathi मराठी

 • अशा नौकेतून विहार करणे किंवा शर्यत करणे ⇄ yacht
 • क्रीडानौका ⇄ yacht
 • विहारनौका ⇄ yacht
 • शर्यतीची हलकी शिडाची नाव ⇄ yacht

yacht in Sindhi سنڌي

 • ڊونگو، هلڪي بادبان ٻيڙي هوا خوريءَ لاءِ اميرن جي سير لاءِ ننڍو آگبوٽ ⇄ Yacht

yacht in Tamil தமிழ்

 • பாய்மரப்படகு ⇄ yacht

yacht in Telugu తెలుగు

 • ఒక చిన్న వాడ. ⇄ yacht

yacht in Urdu اُردُو

 • چھوٹی کشتی ⇄ yacht

yacht in English

 • yacht ⇄ adj. yachtless.
 • yacht ⇄ adj. yachtlike.
 • yacht ⇄ noun a boat for pleasure trips or racing, equipped with sails or engines, or both.
 • yacht ⇄ noun yachter.
 • yacht ⇄ v.i. to sail or race on a yacht.
 • yacht ⇄ yacht, noun, verb.

yacht Deals on Amazon

 •  › 
 • kannada-dictionary-translation-meaning-of-yacht

yachts meaning in kannada

Shabdkosh Glosbe BdWord

Shabdkosh Glosbe

Google Bing

Wikipedia Google search Google books

• Shabdkosh : Kannada-English dictionary

• BdWord : English-Kannada dictionary

• Kannada-English etymological dictionary [PDF] by Norihiko Učida & Bando Bhimaji Rajapurohit (2013)

• Goethe-Verlag : Kannada-English common phrases & illustrated vocabulary (+ audio)

• Kannada-English dictionary by Ferdinand Kittel (1894)

• Kannada-English school-dictionary by J. Bucher, based on the Ferdinand Kittel's dictionary (1899)

• A Dictionary, Canarese and English by William Reeve, revised by Daniel Sanderson (1858)

• Dialogues in Canarese with an English translation , by Munshi Shrinivasiah, Richard Hodson, revised by Daniel Sanderson (1865)

• Christian names in Canarese by J. G. Kies (1866)

→ Kannada keyboard to type a text with Kannada characters

• Learning to spell in an alphasyllabary , the case of Kannada , by Sonali Nag, Rebecca Treiman, Margaret Snowling, in Writing systems research (2010)

• Kannada lessons for the beginner , by Shashank Rao (2016)

• Kanarese grammar by Harold Spencer, revised by W. Perston (1950)

• Grammar of the Kannaḍa language (ancient, mediaeval and modern language) by Ferdinand Kittel (1903)

• Modern Canarese grammar by A. S. Mud-Bhatkal (1899)

• Elementary grammar of the Kannada or Canarese language , by Thomas Hodson (1864)

• Canarese school-grammar (1859)

• Book of lessons in Canarese (1862): I & II

• Canarese reading lessons for children (1855): I & II - III

• Grammar of the Carnáṭaca language by John McKerrell (1820)

• Śabdamaṇidarpaṇa ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ Kēširāja's jewel mirror of grammar : grammar of Old Kannada (13 th century) edited by Ferdinand Kittel (1920)

• Grammar of the oldest Kanarese inscriptions by A. N. Narasimhia (1941)

• studies about the Kannada language, by Maheedasa Balagaru

• A short history of Kannada dictionaries

• Towards a classification of kannada dictionaries

• A brief survey of Kannada grammatical works

• books & papers about the Kannada language: Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

The Kannada is a Dravidian language, like the Tamil and the Telugu languages. Its' spoken in the state of Karnataka, in South-West India.

This language was also named Canarese and the name of the state Carnataca, Carnatic .

Karnataka

• Kannada Prabha - Prajavani - Udayavani

• LyrikLine : poems in Kannada, with translation (+ audio)

• History of the Kannada literature by Jyotsna Kamat (2016)

• Literature and culture , in Mandya district Gazeetter (2009)

• History of Kanarese literature by Edward Rice (1921)

• Nāgavarma's Canarese prosody by Ferdinand Kittel (1875)

• Canarese poetical anthology (1874)

• Katha Sangraha or Canarese selections, prose , compiled by Daniel Sanderson (1868)

• Katha Manjare or a collection of Canarese stories , with an English translation (1841)

• The Pancha Tantra or Panchó Pakhyáná, five collections of stories , presented by John Garrett (1864)

• Canarese Panchatantra for the use of schools (1865)

• Collection of official documents in the Canarese language compiled by Liston Garthwaite (1870): I & II

• Carnataca translation of Esop's fables (1855)

• The seventy stories in Canarese , forming a series of progressive lessons (1857)

• The New Testament translated into Canarese (1884)

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಯೇ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.

• Universal Declaration of Human Rights : translation into Kannada (+ audio)

→ First article in different languages

→ Universal Declaration of Human Rights : bilingual text

→ Inde : maps & documents

→ languages of India

→ Telugu & other Dravidian languages: Malayalam - Tamil

→ Hindi - Sanskrit

SHABDKOSH

English Kannada Dictionary | ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.

 • Pronunciation
 • Word Network
 • Conjugation
 • Inflections

Description

 • More matches
 • Word Finder

boat - Meaning in Kannada

Boat word forms & inflections, definitions and meaning of boat in english.

ದೋಣಿ , ದೋಣಿ. , ನಾವ್ , ನೌಕೆ , ಹಡಗು

 • gravy boat , gravy holder , sauceboat

ದೋಣಿ, ... Subscribe

Synonyms of boat

yachts meaning in kannada

A boat is a watercraft of a large range of types and sizes, but generally smaller than a ship, which is distinguished by its larger size, shape, cargo or passenger capacity, or its ability to carry boats.

ದೋಣಿ ಯು ಆಕಾರಗಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ತೇಲಲು, ಜಾರಲು, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದು ಜಲವಾಹನ. ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ದೋಣಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ನೌಕೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸರೋವರಗಳ ಮೇಲಿನ ೧೦೦೦ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಸರಕುನೌಕೆಗಳನ್ನು ದೋಣಿಗಳೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಡಗುಗಳು ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸರಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೋಣಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

More matches for boat

What is another word for boat ?

Sentences with the word boat

Words that rhyme with boat

English Kannada Translator

Words starting with

What is boat meaning in kannada.

Other languages: boat meaning in Hindi

Tags for the entry "boat"

What is boat meaning in Kannada, boat translation in Kannada, boat definition, pronunciations and examples of boat in Kannada.

SHABDKOSH Apps

Download SHABDKOSH Apps for Android and iOS

Ad-free experience & much more

yachts meaning in kannada

Writing complex sentences in English (For beginners)

yachts meaning in kannada

English tenses

Our Apps are nice too!

Dictionary. Translation. Vocabulary. Games. Quotes. Forums. Lists. And more...

yachts meaning in kannada

Vocabulary & Quizzes

Try our vocabulary lists and quizzes.

Vocabulary Lists

We provide a facility to save words in lists.

Basic Word Lists

Custom word lists.

You can create your own lists to words based on topics.

Login/Register

To manage lists, a member account is necessary.

Share with friends

Social sign-in.

yachts meaning in kannada

Translation

SHABDKOSH Logo

If you want to access full services of shabdkosh.com

Please help Us by disabling your ad blockers.

or try our SHABDKOSH Premium for ads free experience.

Steps to disable Ads Blockers.

 • Click on ad blocker extension icon from browser's toolbar.
 • Choose the option that disables or pauses Ad blocker on this page.
 • Refresh the page.

Spelling Bee

Hear the words in multiple accents and then enter the spelling. The games gets challenging as you succeed and gets easier if you find the words not so easy.

The game will show the clue or a hint to describe the word which you have to guess. It’s our way of making the classic hangman game!

Antonym Match

Choose the right opposite word from a choice of four possible words. We have thousand of antonym words to play!

Language Resources

Get our apps, keep in touch.

 • © 2024 SHABDKOSH.COM, All Rights Reserved.
 • Terms of Use
 • Privacy Policy

Liked Words

Shabdkosh Premium

Try SHABDKOSH Premium and get

 • Ad free experience.
 • No limit on translation.
 • Bilingual synonyms translations.
 • Access to all Vocabulary Lists and Quizzes.
 • Copy meanings.

Already a Premium user?

LearnEntry-is-an-education-website

 • Multi-language
 • Multi-languages Dictionary

Yacht meaning in different languages

How to say Yacht in different languages. To learn languages, common vocabulary and grammar are the important sections. Common Vocabulary contains common words that we can used in daily life, and also play picture dictionary, play some games so you get not bored. If you think too hard to learn languages, then 1000 most common words will helps to learn languages easily, they contain 2-letter words to 13-letter words. Here is a multilingual translation / multilingual dictionary of the word Yacht with their pronunciation in English.

How to say Yacht in different languages

Here is the translation of word Yacht in different languages, Indian languages and other all languages are separated in alphabetical order, this will help to improve your languages. Here you learn meaning of Yacht in 125+ languages.

Indian languages

Read also:  A-Z Dictionary  |   Quiz  |   Vocabulary

Other languages

Read also:  Dictionary  |   Dictionary Quiz

Read also:  Alphabets  |   Grammar

yachts meaning in kannada

Fruits Quiz

yachts meaning in kannada

Animals Quiz

yachts meaning in kannada

Household Quiz

yachts meaning in kannada

Stationary Quiz

Multi-language Vocabulary

yachts meaning in kannada

All languages

LearnEntry-up_arrow

icon

 • Vocabulary Games
 • Words Everyday
 • Kannada to English Dictionary
 • Favorite Words
 • Word Search History

English to Kannada Meaning of catamaran - ಯಾನದಲ್ಲಿ

yachts meaning in kannada

Okay, fine, CATAMARAN .

yachts meaning in kannada

Ooh, now you're speaking my CATAMARAN .

Meaning and definitions of catamaran, translation in Kannada language for catamaran with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of catamaran in Kannada and in English language.

What catamaran means in Kannada, catamaran meaning in Kannada, catamaran definition, examples and pronunciation of catamaran in Kannada language.

Learn Prepositions by Photos

Topic Wise Words

Learn 3000+ common words, learn common gre words, learn words everyday.

icon

Word Meaning India

Yacht club meaning in kannada ( yacht club ಅದರರ್ಥ ಏನು).

ಯಾಚ್ ಕ್ಲಬ್,

People Also Search:

Yacht club ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:.

೧೯೪೮ ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಯಾಚ್ ಕ್ಲಬ್ ನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

yacht club's Usage Examples:

References Brett Dakin: Another Quiet American, Asia Books 2003Lao People's Revolutionary Party politiciansYear of birth missing (living people)Living peopleGovernment ministers of Laos The Royal Nova Scotia Yacht Squadron (RNSYS) is a yacht club located on the Northwest Arm of Halifax Harbour in Halifax, Nova Scotia.

exe)Common Language InfrastructureMicrosoft Windows security technologyCryptographic protocols West Mersea Yacht Club (WMYC) is a British yacht club that has its clubhouse in Coast Road, West Mersea, Mersea Island, Essex.

A yacht club is a sports club specifically related to yachting.

sailing yachts: one from the yacht club that currently holds the trophy (known as the defender) and the other from the yacht club that is challenging for the.

There are 3 sailing schools in the bay that have been founded and promoted by “Cofradia”, also during the spring and summer the yacht club makes Regattas on the Bay and around the lake.

The Lower Base, a thin strip between Main Road and Eastern Passage, holds some maintenance buildings, the Atlantic fleet diving unit, training facilities, and a yacht club .

He was active in the management of several yacht club s including the Royal Cinque Ports and the Royal Victoria.

The New York Yacht Club (NYYC) is a private social club and yacht club based in New York City and Newport, Rhode Island.

Barker composed 'The yacht club march: march and two-step: for piano' in honor of the New York Yacht Club.

Later renamed the Universal Rule, it would be adopted by the majority of leading American yacht club s.

between two sailing yachts: one from the yacht club that currently holds the trophy (known as the defender) and the other from the yacht club that is challenging.

vessels belonging to Marine Scotland, (Compliance Division), and upon the burgees of certain Royal yacht club s in Scotland including, for example, that of.

References Brett Dakin: Another Quiet American, Asia Books 2003Lao People's Revolutionary Party politiciansYear of birth missing (living people)Living peopleGovernment ministers of Laos The Royal Nova Scotia Yacht Squadron (RNSYS) is a yacht club located on the Northwest Arm of Halifax Harbour in Halifax, Nova Scotia. exe)Common Language InfrastructureMicrosoft Windows security technologyCryptographic protocols West Mersea Yacht Club (WMYC) is a British yacht club that has its clubhouse in Coast Road, West Mersea, Mersea Island, Essex. A yacht club is a sports club specifically related to yachting. sailing yachts: one from the yacht club that currently holds the trophy (known as the defender) and the other from the yacht club that is challenging for the. There are 3 sailing schools in the bay that have been founded and promoted by “Cofradia”, also during the spring and summer the yacht club makes Regattas on the Bay and around the lake. The Lower Base, a thin strip between Main Road and Eastern Passage, holds some maintenance buildings, the Atlantic fleet diving unit, training facilities, and a yacht club . He was active in the management of several yacht club s including the Royal Cinque Ports and the Royal Victoria. The New York Yacht Club (NYYC) is a private social club and yacht club based in New York City and Newport, Rhode Island. Barker composed 'The yacht club march: march and two-step: for piano' in honor of the New York Yacht Club. Later renamed the Universal Rule, it would be adopted by the majority of leading American yacht club s. between two sailing yachts: one from the yacht club that currently holds the trophy (known as the defender) and the other from the yacht club that is challenging. vessels belonging to Marine Scotland, (Compliance Division), and upon the burgees of certain Royal yacht club s in Scotland including, for example, that of.

boat club, order, lodge, club, guild, society, social club, gild,

upgrade, downgrade, snarl, entangle, disorder,

yacht club 's Meaning in Other Sites

 • Google Translate
 • Merriam-Webster

IMAGES

 1. Yacht

  yachts meaning in kannada

 2. Yachts

  yachts meaning in kannada

 3. YACHT meaning in हिन्दी |। yacht ka हिन्दी मतलब क्या होता हैं ? |#

  yachts meaning in kannada

 4. Kannada Words With English Meaning

  yachts meaning in kannada

 5. Mahindra's Luxurious 'Made In India' Odyssea 55-Foot Yacht Revealed

  yachts meaning in kannada

 6. Yachts

  yachts meaning in kannada

VIDEO

 1. KANNADA NOORU PADAGALA ARTHA |ಕನ್ನಡ ನೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ| ಪದಗಳ ಅರ್ಥ|Kannada

 2. ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ

 3. 333. Bhagwat Gita, Shlokas With Meaning (Kannada) Part -188.#AshokaRama

 4. Most Common English Words With Kannada meaning / Vocabulary Practice

 5. My SOLARIS 57 Sail Boat Haul Out #yachtbrokerage #sailing #boat

 6. 100 Most important English words with meanings, examples

COMMENTS

 1. yacht

  The word or phrase yacht refers to an expensive vessel propelled by sail or power and used for cruising or racing, or travel in a yacht. See yacht meaning in Kannada, yacht definition, translation and meaning of yacht in Kannada. Find yacht similar words, yacht synonyms. Learn and practice the pronunciation of yacht.

 2. Google Translate

  ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ Google ನ ಸೇವೆಯು English ಮತ್ತು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ...

 3. yacht meaning in Kannada -yacht ನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ

  Get the meaning of yacht in kannada with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning).

 4. yacht in Kannada

  Check 'yacht' translations into Kannada. Look through examples of yacht translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

 5. English Kannada Dictionary

  English Kannada Dictionary and Translation. This site provides an English to Kannada Dictionary and a Kannada to English Dictionary. Started in 2003, this site is now used by millions of people in over a hundred countries around the world. GET IT ON.

 6. English to Kannada Meaning of yacht

  (1) Three sailors from the Southampton area have been airlifted to safety after sending a dramatic text message from their racing yacht which capsized in a severe gale off the Isle of Wight. (2) A week on board the Lady Christine, a 185-foot yacht, cruising the coast of Thailand. (3) On his office wall here, along with some breathtaking drawings of yacht hulls, is a black-and-white photograph ...

 7. English to Kannada Dictionary

  Yacht: kannada Meaning: ದೋಣಿ, ಕ್ರೀಡಾನೌಕೆ an expensive vessel propelled by sail or power and used for cruising or racing / travel in a yacht / A light and elegantly furnished vessel, used either for private parties of pleasure, or as a vessel of state to convey distinguished persons from one place to another / (rhymes ...

 8. "yacht" Meaning in kannada

  Learn the meaning of "Yacht" in Kannada: discover its definition, translation, example sentences, transliteration, pronounciation, synonyms, antonyms, and related terms.

 9. English to Kannada Dictionary

  Yachts: kannada Meaning: ನೌಕೆಗಳು, ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳು a medium-sized sailboat equipped for cruising or racing., Usage: ⇒ A young woman who is a stewardess on a ferry becomes a skipper on a racing yacht . Synonyms: Antonyms:

 10. Yacht Meaning In Kannada

  Meaning of Yacht in Kannada language with definitions, examples, antonym, synonym. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಓದಿ.

 11. English to Kannada Dictionary

  IndiaDict's English to Kannada Dictionary. It lets you search and get Kannada meaning of a English word in less than a few seconds. As you may know, millions of English speaking people in India and around the world are looking for English to Kannada online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free English to Kannada dictionary here.

 12. yacht meaning in Kannada ಕನ್ನಡ #KHANDBAHALE

  yacht meaning in Kannada ಕನ್ನಡ is a translation of yacht in Kannada ಕನ್ನಡ dictionary. Click for meanings of yacht, including synonyms, antonyms.

 13. Kannada Dictionary Online Translation LEXILOGOS

  The Kannada is a Dravidian language, like the Tamil and the Telugu languages. Its' spoken in the state of Karnataka, in South-West India. This language was also named Canarese and the name of the state Carnataca, Carnatic. News. • Kannada Prabha - Prajavani - Udayavani.

 14. boat meaning in Kannada

  What is boat meaning in Kannada? The word or phrase boat refers to a small vessel for travel on water, or a dish (often boat-shaped) for serving gravy or sauce, or ride in a boat on water. See boat meaning in Kannada, boat definition, translation and meaning of boat in Kannada. Find boat similar words, boat synonyms.

 15. yachts

  yachts's Usage Examples: a yacht as a wedding gift, and she became one of Hollywood"s leading yachtswomen and a big game fisher woman.. The busiest year of operation was 1924 when the bridge was rotated 6,000 times unlike current use where it is only required to turn occasionally to allow yachts and pleasure craft to pass by and on the first Wednesday of each month as a maintenance exercise.

 16. Yacht

  Yacht meaning in different Indian languages like Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam, Kannada, Bengali, Punjabi, Marathi, Gujarati and Nepali. Here is a multilingual translation / Indian language dictionary of the word Yacht with their pronunciation in English.

 17. English to Kannada Meaning of catamaran

  Definitions of catamaran in English. Noun (1) a boat with two parallel hulls held together by single deck. Examples of catamaran in English. (1) Hire that yacht or catamaran and sail away for at least three days, a week would be better. (2) It has an air-cushioned catamaran hull and waterjet propulsion, which provides high speed and ...

 18. ship meaning in Kannada |ship ನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ

  ship = ಹಡಗು. Pronunciation = ship. Pronunciation in Kannada = ಶಿಪ್. ship in Kannada: ಹಡಗು. Part of speech: Noun Verb. Definition in English: Noun: a vessel that carries passengers or freight. Verb: transport commercially. Definition in Kannada: ನಾಮಪದ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಸರಕು ...

 19. yacht club

  The New York Yacht Club (NYYC) is a private social club and yacht club based in New York City and Newport, Rhode Island. Barker composed 'The yacht club march: march and two-step: for piano' in honor of the New York Yacht Club. Later renamed the Universal Rule, it would be adopted by the majority of leading American yacht clubs.

 20. By Meaning in Kannada

  In this channel, we will discuss the meaning of words.We will see the meaning of English words in Kannada with examples.#kannada #learnenglishthroughkannada...

 21. Kannada to English Dictionary

  IndiaDict's Kannada to English Dictionary. It lets you search and get English meaning of a Kannada word in less than a few seconds. As you may know, millions of Kannada speaking people in India and around the world are looking for Kannada to English online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free Kannada to ...

 22. yacht meaning in Hindi

  yacht = नौका Pronunciation = yacht Pronunciation in Hindi = यौच yacht in Hindi: नौका Part of speech: noun Definition in English: a boat and sometimes an engine, used for either racing or travelling on for pleasure: a luxury yacht.

 23. Button Meaning in Kannada

  In this channel, we will discuss the meaning of words.We will see the meaning of English words in Kannada with examples.#kannada #learnenglishthroughkannada...