Ministarstvo razradilo plan: Dva modela, bez pevanja na muzičkom, koja je obaveza roditelja?

Ministarstvo prosvete pripremilo je za srednje škole dva modela nastave po kojima može da se realizuje planirani program.

U pitanju su nastava po kombinovanom modelu i nastava na daljinu.

Nastava u gimnazijama i srednjim stručnim školama po kombinovanom modelu podrazumeva da učenici od prvog do četvrtog razreda jedne nedelje dolaze u školu na neposrednu nastavu, a sledeće nedelje realizuju časove putem nastave na daljinu.

Smenu čine učenici prvog i drugog razreda, odnosno trećeg i četvrtog razreda.

Ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe).

Ukoliko je broj učenika u odeljenju, odnosno grupi za vežbe, praktičnu nastavu, strane jezike manji od 16, za njih se nastava održava bez podele na grupe i uvek u školi.

Škola treba pažljivo da izradi raspored časova kako bi se obezbedio kontinuitet časova za učenike.

Ocenjivanje učenika u ovom modelu nastave se realizuje kada su učenici u školi uvažavajući sve principe ocenjivanja.

Raspored časova

Učenici jedne grupe, kada imaju nastavu u školi, imaju sve časove po rasporedu. Škole mogu prilagoditi raspored tako da se časovi iz predmeta sa većim nedeljnim fondom realizuju kao dvočasi ili u blokovima kako bi se broj nastavnika koji svakodnevno dolaze u školu sveo na optimalnu meru.

Časovi traju po 30 minuta. Pauza između smena u školi se koristi za čišćenje i dezinfekciju učionica, hodnika, laboratorija, radionica, biblioteka i svih drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje.

Takođe se vreme između smena može koristiti za realizaciju praktičnih oblika nastave naročito u situaciji kada učenici nisu u mogućnosti da ovaj oblik nastave realizuju kod poslodavca sa kojim škola ima odgovarajući ugovor.

Nastavne jedinice u digitalnom obliku

Prilikom pripremanja za neposrednu nastavu u školi, nastavnici treba da izrađuju pripreme za nastavne jedinice u digitalnom obliku kako bi se one mogle koristiti i u modelu učenja na daljinu (pitanja, zadaci, materijali za učenje i vežbanje)

Preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje. Ovo je posebno važno za velike škole u kojima jedan isti nastavni predmet u istom razredu i po istom ili sličnom programu realizuje više nastavnika.

Poželjna je saradnja zarad deljenja nastavnih resursa i između škola u okviru zajednica škola, odnosno stručnih društava pojedinih nastavnih predmeta.

Nastava na daljinu je poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada u kome učenici program nastave i učenja u celini ili jedan deo ostvaruju korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije za učenje, bez neposrednog boravka u školi.

Ovaj oblik nastave se primenjuje kada se nastava u školi ne realizuje radi očuvanja bezbednosti i zdravlja učenika i nastavnika.

Nastava na daljinu organizuje se za učenike škole i obuhvata nastavu i druge oblike organizovanog rada (individualno, u grupi ili odeljenju).

Izbor softvera na školama

Getty Images/Sean Gallup

Srednja škola bira softver koji će koristiti za realizaciju nastave na daljinu. Ovi specijalizovani softveri mogu da obezbede formativnu i sumativnu procenu učeničkih postignuća ukoliko su epidemiološke mere takve da se direktna nastava ne preporučuje ni u najmanjim grupama.

Direktor i stručni saradnici prate nastavu i imaju pristup virtuelnim učionicama, onlajn časovima i drugim oblicima nastave na daljinu. Za sedam opšteobrazovnih predmeta (matematika, srpski jezik i književnost, fizika, hemija, istorija, geografija i biologija) pristup sadržajima i aktivnostima moguć je u bilo koje vreme (24 časa tokom 7 dana u nedelji).

To je zatvoreno obrazovno rešenje (ne postoji mogućnost pristupa neovlašćenim licima). Dostupan je putem interneta, posredstvom različitih vrsta digitalnih uređaja (računar, laptop, tablet, mobilni telefon) bez obzira na instaliranu verziju operativnog sistema (Windows/Android/iOS/MacOS).

Omogućava kreiranje digitalnih sadržaja koji sadrže tekst, slike, zvuk, video-zapise i linkove ka proverenim veb-sajtovima na koje nastavnik upućuje učenike.

Ima ugrađene funkcionalnosti koje omogućavaju komunikaciju na relaciji nastavnik-učenik i učenik – drugi učenici.

Omogućava nastavnicima da kreiraju kvizove/testove ili upitnike za procenu znanja učenika, a poseduje mogućnost skladištenja nastavnih materijala i učeničkih radova.

Praksa

Srednja stručna škola organizuje profesionalnu praksu u skladu sa zakonom i merama koje propisuje poslodavac u kompaniji u kojoj se ona ostvaruje.

Imajući u vidu da se realizacija praktične nastave i vežbi za medicinske škole neće realizovati u zdravstvenim ustanovama, škole treba da pripreme plan realizacije tog vida nastave u školskim kabinetima uz maksimalno korišćenje simulacija i ostalih prigodnih oblika praktičnog rada kojim se stiče kompetencija za standard kvalifikacije.

Treba organizovati realizaciju nastave na način da svako odeljenje (grupe) ima svoju učionicu, odnosno tokom malih odmora nema promene učionice/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti nastavnih predmeta i korišćenja odredene opreme i nastavnih sredstava.

Škole će do 24. avgusta dostaviti operativni plan nadležnoj školskoj upravi sa rasporedom planiranih časova po razredima na saglasnost, izabranu platformu za rad na daljinu, aktivnosti koje obezbeđuju da svi učenici budu uključeni u rad

Direktor organizuje, sa posebnom pažnjom, dežurstva u školskom objektu tokom radnog dana (u hodnicima, dvorištu, na ulasku u školu) radi podizanja epidemiološke i svake druge bezbednosti učenika i zaposlenih. U svim školskim objektima se poštuju sve propisne epidemiološke mere.

Najviše 15 đaka u učionici

U učionicama će boraviti najviše 15 đaka, svaki će sedeti sam u klupi, a biće obustavljene sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola, što bi značilo da se na časovima muzičkog ne peva, nema proba školskog hora, na fizičkom nema kolektivnog sporta, a za individualne sportove treba proveriti uslove u salama.

To se navodi u Uputstvu o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih, za osnovne i srednje škole.

U tom uputstvu navodi se da će se sprovoditi edukacija o načinima i značaju prevencije kovida 19 u školskoj sredini i to tako što će pre početka školske godine biti organizovana vebinar edukacija školskog osoblja o načinima i značaju prevencije kovida 19 u školskoj sredini.

Takođe, prvi dan školske godine biće posvećen predavanjima i diskusijama o načinima i značaju prevencije kovida 19 u školskoj sredini, a edukativni materijali i video-filmovi o načinima i značaju prevencije koronavirusa biće postavljeni na sajt škole i na vidljivim mestima u prostorijama škole.

Kada je reč o merama smanjenja rizika unosa koronavirusa u školsku sredinu, učenici, nastavno i nenastavno školsko osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije.

Koji je zadatak roditelja?

Roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pred polazak u školu, a isto treba da učini i nastavno i nenastavno školsko osoblje.

Uputstvo propisuje održavanje fizičke distance sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara, dok u učionicama treba da boravi najviše 15 učenika sa obezbeđenih četiri metra kvadratna po detetu i po jedno dete u svakoj klupi.

Potrebno je edukovati učenike, nastavnike, školsko osoblje o značaju održavanja fizičke distance za sprečavanje širenja infekcije – pred početak/na početku školske godine, čas odeljenskog starešine iskoristiti za edukaciju učenika, kao i određene časove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Postaviti vidna obaveštenja/postere o održavanju fizičke distance.

Preporučuje se da učenici ne menjaju učionice odnosno da se nastava za jedan razred odvija u istoj učionici.

Bez pevanja na časovima muzičkog

“Potpuno obustaviti sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola (pevanje, vikanje, sport, navijanje), što bi značilo da se na časovima muzičkog ne peva, nema proba školskog hora, na fizičkom nema kolektivnog sporta, a za individualne sportove (gimnastika i sl.) treba proveriti uslove (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije i sl)”, navodi se u uputstvu.

Nastavu fizičkog vaspitanja treba organizovati na otvorenom kada god je to moguće i realizaciju nastavnog programa tako da se izbegne bliski kontakt odnosno održi fizička distanca od najmanje dva metra u svim pravcima.

Ukoliko se časovi organizuju u sali za fizičko, obezbediti nastavni program koji će omogućiti održavanje fizičke distance. Ukoliko sala ima dva ulaza, iskoristiti ih za podelu učenika u grupe u cilju smanjenja gužve. Pre i posle svakog časa neophodno je dezinfikovati zajedničke predmete (sprave, lopte i sl.), očistiti/oprati salu i provetriti je.

Nastavnici bi trebalo da savetuju učenike da ne stvaraju gužvu u svlačionicama već da budu strpljivi i sačekaju svoj red, a ukoliko je moguće, organizovati nastavu sa manjim brojem učenika.

U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.

Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta, gde decu mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik i obavezno nose zaštitnu masku tako da pokriva nos, usta i bradu.

Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malih i velikog odmora. Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kad god to vremenske prilike dozvoljavaju.

Organizovati korišćenje toaleta tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko kabina ima, a da se ispred toaleta čeka u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog metra.

Ne sprovoditi proslave u objektu (priredbe), kao ni organizovane grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete.

Obavezno nošenje maski

EPA/ ALAA BADARNEH

Kada je reč o nošenju maski, školsko nastavno i nenastavno osoblje sve vreme boravka u školi treba da nose maske.

Učenici, pak, masku treba da nose pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe, a obavezno prilikom odgovaranja i svakog razgovora, kao i bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili u toalet. Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.

Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska – hirurška, epidemiološka ili platnena, ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

Potrebno je redvono pranje ruku, ili upotreba dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola, koja ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane. Posle tri do četiri izvršene dezinfekcije ruku obavezno oprati ruke vodom i sapunom.

Ruke se obavezno peru pri ulasku u školu, pre jela, posle odlaska u toalet, pre spremanja hrane, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanje nosa, kašljanja u maramicu itd.), posle igre (npr. posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja) i maženja životinja, kada su vidno zaprljane, nakon izlaska iz škole i uvek kada postoji potreba.

Obavezno i redovno čišćenje školske sredine

Obavezno je i redovno čišćenje školske sredine.

Preporučuje se pravljenje higijenskog plana čišćenja (ko čisti, kada, na kom spratu, itd).

Redovna nabavka osnovnog potrošnog materijala, zajedničkim radom škole, lokalne samouprave i roditelja, kroz, na primer, osnivanje roditeljskog odbora za sanitarno-higijenske uslove). Tu spadaju sapun, toalet-papir, ubrusi za jednokratno korišćenje, kese za kante za smeće, sredstva za čišćenje, dezinficijensi i proizvodi za čišćenje (krpe, džogeri).

Predviđa se i redovno provetravanje svih prostorija isključivo otvaranjem prozora, bez upotrebe veštačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa, obavezno za vreme svakog školskog odmora i između smena. Ako vremenski uslovi dozvoljavaju, preporučuje se držanje otvorenih prozora i tokom trajanja nastave.

Ukoliko škola organizuje ishranu učenika, potrebno je da se obroci služe u trepezariji ili učionicama (samo ukoliko škola nema trpezariju), da deca za stolovima sede na udaljenosti od najmanje jednog, a poželjno dva metra, u svakom pravcu.

Pre jela potrebno je obrisati alkoholom površine na kojima će se služiti hrana. Važno je da deca operu ruke pre jela, a treba im naglasiti i da međusobno ne dele hranu i pribor za ishranu.

Naveden je i postupak sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole koje imaju simptome respiratorne infekcije sa sumnjom na koronavirus.

Ukoliko se simptomi pojave van škole, treba se javiti u kovid-ambulantu nadležnog doma zdravlja. Ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi i dalje pratiti preporuke lekara.

Ukoliko se simptomi pojave u školi, kada je reč o osoblju škole, potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u kovid-ambulantu, a nadležna osoba koju određuje direktor škole obaveštava nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

Kada je reč o đacima, pri svakoj sumnji na infekciju učeniku odmah staviti masku i smestiti ga u praznu učionicu/prostoriju određenu za izolaciju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

O učeniku, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku i rukavice, a prostoriju nakon odlaska deteta očistiti i dezinfikovati.

Leave a Reply